Shirin Shakir är specialpedagog på LBS Jönköping och brinner för sitt yrke. Hon valde att bli lärare för att hjälpa elever att lyckas i skolan, då hon själv inte fick något stöd när hon gick i gymnasiet.

– Jag hade en lärare som kränkte mig genom att tala om för mig att jag inte skulle lyckas i livet. Jag gick ut med 600 gymnasiepoäng av 2500. Efter har jobbat som lärare i fem år utbildade jag mig till specialpedagog för att få möjlighet att hjälpa elever mera. Jag fick själv diagnosen ADHD under min utbildning. Detta i kombination med min personliga erfarenhet av skolan har lett till att mitt kall i livet är att hjälpa och motivera elever med olika former av svårigheter. 

Vad kännetecknar “LBS-andan” på din skola?

– Jag har arbetat på LBS i Jönköping sedan februari 2019. Jag kommer tidigare från en arbetsplats som var stressig och där lärare gick på knäna för att överleva under dagen. Det var en auktoritärt styrd högstadieskola där det tyvärr saknades samsyn kring elever med svårigheter. Elever med någon form av svårigheter hamnade i skymundan och det blev svårt att få till ett förbättringsarbete som gynnade alla. När jag började på LBS Jönköping så fanns det tid för debriefing och kollegialt lärande.

Jag kom in i en fungerande verksamhet där lärarna tillsammans med ledningen hade kunskaper inom NPF och hur vi skulle jobba för att inkludera elever. Skolan jobbar starkt med att förebygga och främja för eleverna. Den goda ”LBS-andan” sitter i vägarna, detta är något som både personal och elever upplever. Det finns en kollektivt lärande som gör att vi lärare trivs och gör varandra bättre.  

Beskriv ett framgångsrikt förändringsarbete som du varit involverad i.

När LBS Jönköping startade E-sport programmet 2018 kunde vi se att vi hade fått en ny grupp av elever på skolan. Eleverna skulle läsa estetprogrammet men var mest intresserad av ämnet E-sport. Många lärare upplevde att gruppen nöjde sig med ett E och att de inte ansträngde sig för att nå ett högre betyg. Tillsammans med EHT togs beslutat att jag som specialpedagog skulle gå in och observera klassen och se om det fanns någon form av läs- och skrivsvårigheter i gruppen som inte hade identifierats tidigare. Jag började med att screena alla i klassen utifrån DLS screeningtester. Resultatet på testerna inom läshastighet, läsförståelse, rättstavning och begrepp förståelse presenterades för alla lärare och utifrån resultatet kunde vi börja anpassa undervisningen och materialet för gruppen.

Under mina observationer med klassen kunde jag även dra slutsatsen att det rådde en norm som vi på skolan behövde jobba för att bryta. Denna ”icke ansträngningskultur” handlade om att killarna inte ansåg det som maskulint att plugga eller försöka nå ett högre betyg. Klassen hade skapat en tuff jargong och en norm i klassen där man skulle inte anstränga sig för att lyckas i skolan. Under mina observationer började jag ha föreläsning med klassen kring studiestrategier och begreppsuppfattning, så som hur man skriver reflektioner, argumentationer etc. Detta för att skapa en förståelse kring kunskapskraven och sätta det i ett sammanhang kring skoluppgifterna. Efter vårt projekt har klassens jargong blivit mycket bättre och i år ser vi en klar förbättring, från tidigare ”icke ansträngningskultur” till en “pluggkultur”.

Jag tycker LBS Jönköping är en arbetsplats som jag som lärare älskar att komma till och som man går ifrån med ett leende.