Synpunkter på verksamheten

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Då är det bra för dig som elev eller vårdnadshavare att veta vad som gäller. Här kan du läsa om hur ett klagomål hanteras och hur du ska göra om du har synpunkter på din utbildning eller skola.

Klagomålsrutin

Klagomål hanteras i första hand på din skola. Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen utgörs av två steg – Det första steget är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller. Eleverna och vårdnadhavare/föräldrar informeras om rutinerna i samband med introduktionsperioden vid läsårsstart och på föräldramöten.

Klagomålen behandlas alltid konfidentiellt, men klagomålet kan även lämnas anonymt. Om klagomålet är anonymt ges ingen bekräftelse eller återkoppling på hur situationen har lösts. Rutinerna finns både här på hemsidan och anslås på skolan.

  1. Om du som elev/vårdnadshavare har klagomål på utbildningen uppmanas du i första hand att vända dig till rektorn på skolan. Klagomålet ska lämnas skriftligt via mail eller postburet brev till skolans adress, eller dokumenteras skriftligt av den i personalen som tar emot klagomålet. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid till rektorn för fortsatt handläggning.
  2. En bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas till dig inom ett dygn (vardag) från det att rektorn tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen ska ske skyndsamt.
  3. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts.

I beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att skriftligen vända dig till huvudmannen (se information nedan). Utgångspunkten ska emellertid vara att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Huvudmannen

Om du som elev/vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår skall du kontakta huvudmannen. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen. Stöd för klagomålsframställan finns att ladda ner här: Blankett

Klagomålet ska sändas till någon av följande adresser:

E-post: klagomal@lbs.se, Ämnesrad: Klagomål
Postadress: Ljud & Bildskolan LBS AB, Att. Klagomål, Box 2121, 403 13 Göteborg

  1. Ditt klagomål bekräftas av LBS inom ett dygn (vardag), med en uppskattning om handläggningstid
    utifrån ärendets karaktär. Utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt.
  2. Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen fordrar ytterligare information från från dig som klagat eller rektor, lärare, klassföreståndare på skolan tas en kontakt med den/dem ärendet berör.
  3. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som postas till dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om
    hur ditt du kan gå vidare om klagomålet kvarstår.

Utgångspunkten är  att varje situation ska  redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid. Samtliga klagomålsutredningar arkiveras och dokumenteras.