NYA GYMNASIESKOLAN

Den elev som nu påbörjar sin utbildning blir en del av den nya gymnasieskolan i Sverige. Från och med läsåret 2011/2012 arbetar alla skolor i Sverige efter en ny skollag och utifrån en ny gymnasiereform – GY11. Detta kommer att innebära en hel del förändringar jämfört med den tidigare gymnasieskolan. På LBS är vi väl förberedda inför den nya gymnasieskolans framtid.

Behörighetskrav 
Eftersom samtliga utbildningar som erbjuds vid LBS är högskoleförberedande, gäller de nya kraven på behörighet enligt nya skollagen, dvs. godkänt i matematik, svenska, engelska samt ytterligare 9 andra ämnen.

Förändrad programstruktur
Samtliga kurser får nya kursplaner och nytt innehåll och helt nya kurser införs som en del av de nationella gymnasieutbildningarna.

Begreppet kärnämnen kommer i den nya gymnasieskolan att försvinna. Istället talar man nu om gymnasiegemensamma ämnen som är de ämnen alla läser – oavsett vilket studieförberedande program eleven valt.  Hur många kurser man läser inom respektive ämne varierar dock mellan programmen (1100-1250 poäng). Varje program har också ett antal programgemensamma karaktärsämnen (150-450 poäng). Tillsammans utgör dessa grunden i den nationella utbildning eleven valt.

När man väljer program på LBS, väljer man också den inriktning på programmet man vill läsa. Alla inriktningar är nationellt framtagna (300-450 poäng).

För att ytterligare fördjupa kunskaperna inom det program eleven väljer, sätter skolan samman kurser som utgör en så kallad programfördjupning (200-500 poäng).

Slutligen ska eleven inom ramen för individuellt val välja kurser om 200 poäng för att kunna anpassa utbildningen efter sina egna önskemål och framtidsplaner.

Kurserna inom gymnasiemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningar, programfördjupningar och individuellt val präglas alla av utbildningens profilering, dvs. läser man LBS Spelutveckling (Teknikprogrammet – Design och produktutveckling) genomsyrar detta val kurserna i såväl teknik som programmering.

För att få en mer detaljerad bild av hur LBS utbildningar är utformade och vilka kurser som ingår i respektive program se poängplanerna i katalogen.

Nytt betygsystem
Från och med höstterminen 2011 kommer den tidigare betygskalan IG/G/VG/MVG att ersättas med betyg i skalan A-F, där A är det högsta och E det lägsta godkända betyget. Betyget F kommer att motsvara dagens Icke Godkänt.

Gymnasieexamen & högskolebehörighet
Ett av de huvudsakliga målen med den nya gymnasiereformen är att höja kunskapsnivån och skärpa kraven för en examen där varje program kommer att ha sina egna examensmål. Begreppet slutbetyg kommer att försvinna. Istället kommer man efter avslutad gymnasieutbildning att erhålla antingen ett studiebevis eller en gymnasieexamen. För att få en gymnasie-examen och därmed även grundläggande behörighet till högskola, krävs godkänt (lägst betyget E) i minst 2250 poäng, i svenska 1-3, engelska 5-6 samt matematik 1. Lägst betyget E kommer också att krävas på gymnasiearbetet.