LBS HJÄRTA KVALITÉ

Kvalitetsarbete på LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar man behöver och har rätt till som elev – både kunskaps- och värdegrundsmässigt – som förberedelse för det studie-, arbets- och samhällsliv som väntar efter gymnasiet.

Det innebär att alla vi som jobbar på LBS hela tiden frågar oss om det vi gör på bästa sätt leder till att man som elev utvecklar de kunskaper, färdigheter och värden som utbildningens mål handlar om.

Utgångspunkten är nämligen att var och en som är elev ska nå utbildningsmålen – på ett rättssäkert och korrekt sätt, som vinner elevernas förtroende och ger en god skjuts in i vidare studier och arbetslivet.

Vårt systematiska kvalitetsarbete utgår därför från fyra perspektiv, där det första och viktigaste är det vi kallar för funktionell kvalitet. Det handlar just om hur väl alla elever når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens.

Det andra perspektivet, instrumentell kvalitet handlar om hållbarheten och rättssäkerheten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på oss som skola i läroplan, skollag och övriga regelverk. Till exempel bevakar vi som skola att man som elev får det inflytande i sin utbildning som man har rätt till, att man får likvärdiga betyg, undervisning av god kvalitet och särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen.

Dessutom använder vi begreppet upplevd kvalitet, och det handlar om hur man som elev upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen – är man nöjd med sin utbildning och kan man rekommendera den till andra?

Slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om vad som händer efter att man som elev avslutat sin utbildning – på vilket sätt har den hjälpt en vidare?

Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att man som elev ska få en utbildning med så hög kvalitet som möjligt.

Både huvudmannen LBS och alla LBS-skolor följer då en grundläggande struktur och flöde för det systematiska kvalitetsarbetet. Det omfattar en gemensam tidsplan (alla skolor gör till exempel betygsprognosticeringar vid samma tidpunkt för att kunna analysera hur arbetet i verksamheten leder mot ökad måluppfyllelse när det gäller kunskapsresultaten), aktiviteter (alla skolor genomför till exempel utvärderingsseminarier där elever och personal analyserar skolans samlade resultat) och uppföljning (alla skolor utgår från samma resultatmått inom respektive kvalitetsdimension vilket möjliggör jämförelse och erfarenhetsutbyte mellan skolorna).

Modellen här nedan illustrerar hur kvalitetsåret på LBS ser ut och vad som händer och när det sker i tid. Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument som varje skola dokumenterar sitt arbete i under hela läsåret fram till att rapporten färdigställs i augusti. Rapportens syfte är att synliggöra skolans kvalitet ur de olika dimensionerna och på så vis klargöra skolans fortsatta utveckling och förbättring.

Ytterst ansvarar rektor för skolans systematiska kvalitetsarbete och har du frågor om detta ska du vända dig direkt till henne/honom. Har du frågor om det systematiska kvalitetsarbetet som LBS som huvudman bedriver är du välkommen att kontakta kvalitetsansvarig.

Ladda ner